ДОГОВОР

За покупко-продажба на картини

Днес, ……………………………2022г., страните: 

 1. ТРАКСИ АРТ ЕООД
  ЕИК 207051654
  Дан. № BG 207051654
  адрес: България ,гр. Пловдив ,пк 4000
  ул.“Македония“ 109 Б ,ап.64
  наричана по-долу за краткост
  Продавач/Автор; и
 2. ………………………………………………………………………………………………, наричан по-долу Купувач, 

Сключиха настоящия договор за следното: 

1. Предмет  на договора

1.1. Продавачът/Автор се задължава да предаде в собственост на Купувача следния предмет на изкуството: ………………………………………………………./име на картината, автор, размери, други идентификационни белези/, наричан по-долу в договора „предмет на изкуството“, а Купувача се задължава да приеме предмета на изкуството, след като заплати цената за него. 

1.2. Продавачът/Автор декларира, че :

– е единствен собственик на предмета на изкуството;

– към момента на сключване на настоящия договор предмета на изкуството не е отчужден, заложен или обременен с каквито и да е тежести в полза на трети лица; 

1.3. Купувачът декларира, че се задължава да спазва законните интереси на Автора, свързани с авторските права върху предмета на изкуството. 

С настоящия договор се продава конкретен предмет на изкуството. Евентуалната продажба на авторското право/лиценза за същото, се урежда с допълнителен договор между страните. 

1.4. Правото на собственост върху предмета на изкуството преминава върху Купувача след сключване на настоящия договор и заплащане от страна на купувача на дължимата цена. 

2. Права и задължения на страните

2.1. Продавачът се задължава:

2.1.1. Да предаде предмета на изкуството в седмодневен срок след получаване на продажната цена. В случай, че предаването се извършва чрез куриер/пощенска служба, същият следва предварително да бъде съгласуван с Купувача, и за дата на предаване предмета на изкуството се счита датата на предаването му в куриерската/пощенска служба. 

Продавачът се задължава да предаде предмета на изкуството в подходящо опакован вид, гарантиращ в най-голяма степен неговото запазване, и придружен от съответни лицензи/документи – в случай че такива са налични. 

С предаването на предмета на изкуството на куриерска/пощенска служба задължението на Продавача за предаване се счита за изпълнено. От този момент собствеността на вещта преминава у Купувача. Продавачът не носи отговорност за срока на доставката от страна на куриера, опазване на вещта и пр. При желание на Купувача и възможност от страна на куриера, Продавачът сключва договор за застраховка на предмета на изкуството. 

  1. 2.2.Купувачат се задължава:

Да заплати предмета на изкуството в сроковете, посочени в този договор.

Да приеме предмета на изкуството в случай че същият отговаря на поръчката. В случай на констатирани несъответствия незабавно да уведоми Продавача.

В случай че Купувача откаже да приеме поръчката, Продавачът му възстановява заплатената сума, намалена с 20%, които двадесет процента от цената се явяват неустойка и разноски по доставката.

В случай, че Купувача дължи данъци в съответствие с местното законодателство за извършената покупка на предмет на изкуството, то същите са за негова сметка. 

3. Цена и начин на плащане

3.1. Цената на предмета на изкуството е ……………………………………лв.

3.2. Цената следва да бъде платена по банков път в тридневен срок след сключване на настоящия договор, по банкова сметка : 

………………………………………………………………………….

Титуляр ………………………………………………………………….

4.Неизпълнение на договора

4. При наличието на неуредени с този договор въпроси, отношенията между страните се уреждат по правилата на Закона за задълженията и договорите (чл. 193 – 199). 

4.1. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.  

4.2. При забава от страна на ПРОДАВАЧА при предаването на дължимата вещ той дължи неустойка в размер на 1% процент от стойността за всеки ден забава. 

4.3. При забава от страна на КУПУВАЧА при заплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на 1% от дължимата цена за всеки ден забава.

5. Общи разпоредби

5.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

5.2. Споровете, възникнали по тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор се решават от съда в град Пловдив. 

5.3. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство. 

 Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.
 

Настоящия договор се състави и подписа в два идентични екземпляра – на български и английски, по един за всяка от страните. 

В случай на разминавания в текста на английски и български езици, за правилен се счита текста на български език.

ПРОДАВАЧ: …………………….

КУПУВАЧ: …………………….. 

AGREEMENT

For the sale and purchase of paintings

This, ……………………………2022, the parties: 

 1. TRAXI ART LTD
  207051654
  VAT: BG 207051654
  Address: Bulgaria, Plovdiv 4000
  Makedonia str. 109 B ,ap.64
  1. hereinafter referred to as Seller/Author
  (Artist); and
 2. ………………………………………………………………………………………………, hereinafter referred to as Buyer, 

Entered into this agreement as follows:

 

1. Subject of agreement

1.1. The Seller/Author undertakes to hand over to the Buyer the following work of art: ………………………………………………………. /name of painting, author, dimensions, other specifications/, hereinafter referred to as “work of art” and the Buyer undertakes to receive the work of art after paying its price. 

1.2. The Seller/Author declares that :

– he/she is the sole owner of the work of art;

– by the moment this agreement is entered into, the work of art has not been expropriated, pledged or encumbered with any encumbrances in favour of third parties;

1.3. The Buyer declares that he/she shall respect the Author’s legal interests related to the authorship of the work of art. 

A specific work of art is sold with this agreement. The envisaged sale of authorship/ license for the above work shall be settled with an additional agreement between the parties.

 1.4. The title on the work of art shall be transferred to the Buyer after this agreement is entered into and the due price is paid by the Buyer. 

2. Rights and obligations of the parties

2.1. The Seller shall:

2.1.1. Deliver the work of art within seven days after receipt of the sale price. In case that the delivery is performed with a courier/ post office, it shall be agreed with the Buyer in advance and the date of delivery to the courier/ post office shall be considered the date of delivery of the work of art.

 The Seller shall deliver the work of art in a suitable packaging guaranteeing its best preservation, accompanied by the relevant licenses/ documents – in case such papers are available.

The Seller’s obligation of delivery shall be considered completed with the delivery of the work of art to the courier/ post office. From this moment, the title on the work of art shall be transferred to the Buyer. The Seller shall not be responsible for the term of delivery by the courier, preservation of the work of art, etc. In case the Buyer shows willingness and the Courier has the capacity to do so, the Seller shall sign an insurance contract for the work of art. 

  1. 2.2.The Buyer shall:

Pay the price of the work of art within the terns mentioned herein.

Accept the work of art provided it is the same as the ordered item. In case of differences, the Seller shall be immediately informed.

In case that the Buyer refuses to accept the ordered item, the Seller shall pay back the paid price reduced by 20%, which twenty percent shall include an indemnity and delivery costs.

In case that the Buyer owes taxes for the purchase of the work of art according to local law, they shall be paid by him/her. 

3. Price and method of payment 

3.1. The price of the work of art is …………………………………… BGN.

3.2. The price shall be paid by TT within three days after this agreement is entered into, to the following bank account : 

………………………………………………………………………..

Account Holder

 ………………………………………………………………….

4. Breach of agreement

4. In case of matters not settled in this agreement, the relations between the parties shall be settled pursuant to the Obligations and Contracts Act (art. 193 – 199). 

4.1. The parties shall not be responsible for their failure to perform the obligations in this agreement if the failure is due to force majeure.

4.2. In case of the SELLER’s late delivery of the work of art, he/she shall owe indemnity of 1% of the value for each day of delay. 

4.3. In case that the BUYER delays the payment of the amount specified in this agreement, he/she shall owe indemnity of 1% of the due price for each day of delay.

5. Miscellaneous

5.1. This agreement becomes valid on the date it is signed. 

5.2. Disputes regarding the interpretation, performance or breach of this agreement shall be settled by the competent court in Plovdiv. 

5.3. The provisions of common civil law shall apply for matters unsettled herein. 

All amendments and additions to this agreement shall be in written form.
 

This agreement was prepared and signed in two identical copies – in Bulgarian and English, one copy for each party. 

In case of differences between the English and Bulgarian text, the Bulgarian text shall prevail.

 

SELLER: …………………….

BUYER: ……………………..